spinne

کتاب صوتی تاریخی

نمایش 1–12 از 40 نتیجه

کتاب صوتی تاریخی مطالعه گسترده تاریخ 5 مزیت کلی زیر را دارد.

ما را نسبت به گذشته خود و گذشته مشترک آگاه می کند. بینش هایی را در مورد فرآیندها و رویدادهای گذشته ارائه می دهد و آنها را به هم متصل می کند.

به عنوان یک هشدار عمل می کند . وقتی توجه نکنیم ممکن است تکرار شود. ما از اشتباهات بزرگ بشریت در گذشته درس می گیریم تا تکرار نشویم.

ما از وقایع و افسانه های تاریخی برای زندگی بهتر و رضایت بخش الهام می گیریم.

بینش مقایسه ای در مورد تمدن های دیگر ارائه می دهد. بدون این مطلب، سیاست وجود ندارد. این مطلب ریشه است و سیاست ثمره.

بدون آگاهی از گذشته جهانی به هم پیوسته ما، نسل جدید در مورد مبارزاتی که گذشته را شکل داده اند و به حال کمک کرده اند تا به آنچه اکنون تبدیل شده اند، بسیار ناآگاه باشند.