هیچ محصولی یافت نشد.

تاریخ هنر

کتاب صوتی تاریخ هنر برای ورود به هر مبحثی، لازم است تا نیم نگاهی به تاریخچه ی پدید آمدن آن مفهوم داشت. هنر مفهوم گسترده ایست که خواندن تاریخچه آن خالی از لطف نیست. اما این واژه چه مفاهیمی را در دل خود گنجانده است؟ منظور از مطالعه تاریخ هنر، مطالعه چگونگی شکل گیری این مفهوم در گذرگاه تاریخ است. نگاه به اولین نمونه های آثار هنری، علت شکل گیری و روند پیشرفتشان و اندیشه های موجود در شکل گیری آنها، تاریخ هنر را شکل میدهد.

کتاب تاریخ هنر

منظور ازز تاریخ هنر، مطالعه هنرهای متعدد در اعصار مختلف است. کتابهای تاریخ هنر، تاریخچه هر هنری را بصورت مجزا برای خوانندگان تعریف میکنند. البته موضوع مهم تر ترتیب شکل گیری و پدید آمدن هنرهاست. همانطور که واضح است برخی هنرها بخاطر ساده تر بودن نحوه شکل گیریشان زودتر پدید آمدند، مانند نقاشی و برخی دیگر مانند سینما که شکل گیری اش با اختراع دوربین همزمان بود، دیرتر پا گرفتند.

کتاب تاریخ هنر ایران

موضوع دیگری که در کتابهای تاریخ هنر مطرح است، جغرافیای منطقه و البته دین است. از این رو، شاهد کتابهایی هستیم که تاریخ هنر را در دوران های مختلف تاریخی بیان میکنند و یا کتابهای دیگری که تاریخ هنر را در ادیان مختلف به خوانندگان خود معرفی میکنند. برای مثال تاریخ هنر در کشورهای اسلامی، و یا تاریخ هنر در عصر قاجار. این نمونه ها، از جمله موضوعاتی اند که کتبی که در گروه تاریخ هنر قرار میگیرند درباره آنها سخن میگویند.

کتاب تاریخ هنر جهان

اهمیت خواندن تاریخ هنر در آن است که خوانندگان با شرایطی که هنرهای مختلف در آن ایجاد شدند آشنا میشوند. بی شک، شکل گیری هنرهای متعدد، و اشکال هنری و مکاتب هنری، به اقتضای زمان و شرایط موجود در هر منطقه بوده است. برای مثال، بدیهی است، در منطقه ای که از نظر آب و هوایی متعادل باشد، هنرمندان و نقاشان، آثاری با موضوعات طبیعت را بیشتر مورد توجه قرار میدهند و در مناطقی که با جنگ و پیکار و خشونت دست و پنجه نرم میکنند، این موضوعات، دست مایه خلق آثار میشود. پس تاریخ هنر ارتباط تنگاتنگی با تاریخ فرهنگ و سیاست هر جامعه ای دارد.

دانلود کتاب تاریخ هنر جهان

مخاطبان این کتابها، میتوانند از هر گروهی باشند، چرا که تاریخ هنر، همواره موضوع جذابی برای خوانندگان بوده است. اما از آن جایی که با جزئیات فراوانی همراه است، اغلب خوانندگان این کتابها، دانشجویان رشته های مربوط به هنر هستند و عامه مردم از موضوعات حاشیه ای در تاریخ هنر لذت میبرند.

دانلود کتاب تاریخ هنر ایران

شما مبتوانید با مراجعه به بخش کتاب صوتی تاریخ هنر در کتابخانه اسپین از گوش دادن به بهترین آثار در این باره، لذت ببرید.